top of page
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร มสด.
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  • การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) และการประยุกต์ใช้ ICT
    ในการสื่อสารความรู้ในการสอนงาน (Coaching) เพื่อพัฒนาบุคลากร ตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ [Workshop on IKM & ICT Coaching] 
    (22/09/2563) 

 

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

 

วีดิโอประกอบการอบรม (ออนไลน์ย้อนหลัง)

 

 

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับสายสนับสนุน 

 

วีดิโอประกอบการอบรม (ออนไลน์ย้อนหลัง)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bottom of page