top of page
ความก้าวหน้าของสายสนับสนุน
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย

ระเบียบ/ข้อบังคับ ว่าด้วยการเข้าสู่ตำแหน่ง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

วิธีการเข้าสู่ตำแหน่ง

  • ขั้นตอน

  • เอกสาร/แบบฟอร์ม

 

บัญชีอัตราค่าตอบแทน

ระเบียบ/ข้อบังคับ ว่าด้วยการเข้าสู่ตำแหน่ง

ลักษณะทั่วไปของตำแหน่ง 17 ตำแหน่ง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ประกาศฯ เรื่อง มาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2561)

 

วิธีการเข้าสู่ตำแหน่ง

 

กรอบอัตราเงินเดือน

เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบวันที่เริ่มปฏิบัติงาน

(สำหรับตำแหน่งที่จะใช้ยื่นขอแต่งตั้ง)​
  

ทำเนียบผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งสูงขึ้น

(แสดงเฉพาะรายชื่อและชื่อของผลงานที่ใช้ในการประเมิน)​

bottom of page