top of page
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการสำหรับบุคลากร

สิทธิการลา 

การศึกษาต่อและทุนการศึกษา 

เงินกู้และสินเชื่อ

 • โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกที่นี่

 • สวัสดิการการให้บริการสินเชื่อระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คลิกที่นี่

 • โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย (ทุกสาขา) คลิกที่นี่

 • สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ทีทีบี (โครงการสินเชื่อสวัสดิการเพื่อพนักงาน : ประเภทไม่มีหลักประกัน) คลิกที่นี่

กองทุนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย

 • กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่

กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่

  • ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ PDF
  • ใบลาออกจากสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ PDF
  • แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เลือกนโยบายการลงทุน PDF
  • แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกการนโยบายการลงทุน PDF
  • เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมกองทุนสารองเลี้ยงชีพ PDF
  • ขั้นตอนการเปลี่ยนแผนการลงทุนในระบบ SCBAM คลิกที่นี่
ตรวจสอบการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ระบบ SCB PVD Online

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

 • รายงานประจำปีและรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปี คลิกที่นี่

 • ตรวจสอบยอดเงิน คำนวณประมาณการ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ขอมีบัตรสมาชิกใหม่ ขอรับใบแจ้งยอดทางอีเมล และสมัครใช้บริการ คลิกที่นี่

 

เงินสงเคราะห์พนักงานมหาวิทยาลัย

 • ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/

  • ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเสียชีวิต พ.ศ.2560 คลิกที่นี่่

 • แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
  • หนังสือแบบแสดงเจตนาระบุผู้รับผลประโยชน์เงินสงเคราะห์ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเสียชีวิต (แบบ สค.01) PDF
  • ตัวอย่างการกรอก หนังสือแบบแสดงเจตนาระบุผู้รับผลประโยชน์เงินสงเคราะห์ฯ PDF

เงินสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

 • ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/

  • ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 คลิกที่นี่่

 • แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
  • แบบคำขอเบิกเงินสงเคราะห์กรณี ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เสียชีวิต PDF

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด

 • เกี่่ยวกับการเป็นสมาชิก คลิกที่นี่

ประกันสังคม

กองทุนเงินทดแทน

สวัสดิการรักษาพยาบาล สำหรับข้าราชการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง

bottom of page