สิทธิการลา 

การศึกษาต่อและทุนการศึกษา 

เงินกู้และสินเชื่อ

 • โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกที่นี่

 • สวัสดิการการให้บริการสินเชื่อระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คลิกที่นี่

 • โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย (ทุกสาขา) คลิกที่นี่

กองทุนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ คลิกที่นี่

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คลิกที่นี่

  • ระบบ SCB PVD Online 

  • ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ WORD/ PDF
  • ใบลาออกจากสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ PDF
 • กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

 • รายงานประจำปีและรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปี คลิกที่นี่

 • ตรวจสอบยอดเงิน คำนวณประมาณการ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ขอมีบัตรสมาชิกใหม่ ขอรับใบแจ้งยอดทางอีเมล และสมัครใช้บริการ คลิกที่นี่

 

เงินสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

 • ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/

  • ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 คลิกที่นี่่

 • แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
  • แบบคำขอเบิกเงินสงเคราะห์กรณี ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เสียชีวิต PDF

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด

ประกันสังคม

สวัสดิการรักษาพยาบาล สำหรับข้าราชการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง

© 2013 Human Resources Division, Office of the University

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now