top of page
การจ้างและการต่อสัญญาจ้าง
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
 • การบริหารสัญญาจ้างของบุคลากรสายวิชาการ ระยะที่ 4 (ฉบับที่ 3) คลิกที่นี่

 • การบริหารสัญญาจ้างของบุคลากรสายวิชาการ ระยะที่ 4 (ฉบับที่ 2) คลิกที่นี่

 • การบริหารสัญญาจ้างของบุคลากรสายวิชาการ ระยะที่ 4 (ฉบับที่ 1) คลิกที่นี่

 • เงื่อนไขการยกเว้นเอกสารประกอบการสอนหรือขยายระยะเวลาต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) คลิกที่นี่

 • เงื่อนไขการยกเว้นเอกสาร / การขยายเวลาต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คลิกที่นี่

 • ประกาศฯ​ เรื่อง การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 คลิกที่นี่

 • ประกาศฯ​ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตำแหน่งครู โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • แบบประเมินการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหารที่ไม่มีวาระ WORD / PDF

 • แบบประเมินการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน WORD / PDF

การเสนอขอต่อสัญญาจ้างครั้งถัดไป

ส่วนงาน/หน่วยงาน แจ้งความประสงค์ขอต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในครั้งถัดไป กรณีมหาวิทยาลัยแจ้งสิ้นสุดสัญญาจ้าง มายังกองบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ e-Office ระบุเหตุผล และความจำเป็นของการต่อสัญญาจ้างในครั้งถัดไป พร้อมแนบเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินการ ดังนี้

1. แบบฟอร์มสรุปเหตุผลการขอต่อสัญญาจ้างในครั้งถัดไป

2. แบบฟอร์มรับรองผลงาน และเอกสารที่ใช้สำหรับการขอต่อสัญญาจ้างครั้งถัดไป

ก่อนดำเนินการผ่านระบบ e-Office ข้างต้น โปรดดำเนินการ ดังนี้

1. กรอกข้อมูล ภาระงานที่จะดำเนินการในอนาคตให้ครบถ้วน

2. ผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ก่อน scan แนบไฟล์ในระบบ e-Office

ข้อควรระวัง: ภายหลังจากได้รับการแจ้งสิ้นสุดสัญญาจ้าง ควรดำเนินการนำส่งบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอต่อสัญญาจ้าง มายังกองบริหารงานบุคคล ก่อนวันที่สิ้นสุดสัญญาจ้างที่ระบุไว้สัญญาจ้างฉบับปัจจุบัน ล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน

สายสนับสนุน

 ​(ใช้สำหรับสำนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น)  

 • ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 • แนวทางปฏิบัติการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปดำรงตำแหน่งสายบริหาร และสายสนับสนุน ของสำนักงานมหาวิทยาลัย pdf

 • เอกสารหมายเลข 1 คลิกที่นี่

 • เอกสารหมายเลข 2 คลิกที่นี่

 • เอกสารหมายเลข 3 คลิกที่นี่

 • หมายเหตุ: เกณฑ์การต่อสัญญาจ้างนี้ ใช้สำหรับสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น   

โปรดอ่านคำชี้แจงการทำสัญญาจ้าง >>
สัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
สัญญาจ้าง ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
สายบริการ
ชาวต่างชาติ
 • ทุกตำแหน่ง​ pdf / word

bottom of page