top of page
ความก้าวหน้าของสายวิชาการ (อาจารย์ / ผศ. / รศ. / ศ.)

หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศ ก.พ.อ.

 1. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  2564 (ใหม่)

 2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563

 3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2)

 4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562

 5. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

 6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560    

 7. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561     

 8. หนังสือ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

 9. หนังสือเรื่องเพิ่มเติมรายชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่แตกต่างไปจากบัญชีรายชื่อสาขาวิขาที่ กพอ.กำหนด

 

ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต​

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2565 (ใหม่)

 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565

 3. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องกระบวนการและขั้นตอนการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565

 4. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2565

​เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

 1. รูปแบบการเขียน ตำรา word / pdf  หนังสือ word / pdf 

 2. รูปแบบการเขียน เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน word / pdf 

 3. รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย

 4. ฐานข้อมูลรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 5. เอกสารประกอบการประชุมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2564

 6. เอกสารประกอบการนำเสนอ (Powerpoint) การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการพ.ศ. 2564

แนวปฏิบัติการขอรับข้อมูลประวัติส่วนบุคคลเพื่อใช้ประกอบการยื่นพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับสายวิชาการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2561)

คลิกที่นี่

กรอบอัตราเงินเดือน

เอกสารประกอบการอบรม
การอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ "ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม"

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 -12.00 น.

ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • การสร้างความเข้าใจในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้
  ท้องถิ่นและสังคม : ดร.ถนอม อินทรกำเนิด    คลิกที่นี่

 • ประสบการณ์ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่น
  และสังคม : ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช    
  คลิกที่นี่

 • ประสบการณ์ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่น
  และสังคม : ศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท พิชัย สดภิบาล    
  คลิกที่นี่

การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 1. กระบวนการและขั้นตอนการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 2. แบบฟอร์ม มสด.กต.1 บันทึกขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แบบใหม่)

 3. แบบฟอร์ม มสด.กต.2 แบบฟอร์มการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมเอกสารและหลักฐาน (แบบใหม่)

 4. แบบฟอร์ม มสด.กต.3 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อขอดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (แบบใหม่)

 5. แบบฟอร์ม มสด.กต.4 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อขอดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (แบบใหม่)  

 6. แบบฟอร์ม มสด.กต.5 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อขอดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (แบบใหม่)

 7. แบบฟอร์ม มสด.กต.6 หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (แบบใหม่)

 8. แบบฟอร์ม มสด.กต.7 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน (แบบใหม่)

การประเมินผลการสอนล่วงหน้า

 1. กระบวนการประเมินผลการสอน (ก่อนเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ)

 2. แบบฟอร์ม มสด.กต.14 บันทึกขอรับการประเมินผลการสอนก่อนเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (แบบใหม่)

 3. คะแนนที่ได้จากระบบการประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา (e-Assessment) 
  คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ

  ระบบ e-Assessment        

ระบบการประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

ขั้นตอนการใช้งานระบบ

  ระบบ e-Profile                  

ระบบตรวจสอบประวัติและติดตามการยื่นขอกำหนดตำแหน่งรายบุคคล ผ่านระบบบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนการใช้งานระบบ

  ติดต่องานกำหนดตำแหน่ง 

0 2244 5046

0 2244 5047

มุมมองของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในการจัดทำผลงานทางวิชาการ ให้มีคุณภาพในระดับดีมาก

bottom of page