top of page
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2562

2561

2560

2559

2558

ประกาศมหาวิทยาลัย(ราชภัฏสวนดุสิต)

2558

ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2562

2560

2558

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2564

2558

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย(ราชภัฏสวนดุสิต)

ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตน กรณีว่างงาน

คู่มือปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร มสด.​ 2552

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ประกาศ ก.พ.อ.

กฎ ก.พ.อ.

อื่น ๆ

bottom of page