top of page
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกองบริหารงานบุคคล

ภารกิจหลัก

          กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร งานพัฒนาบุคลากร งานประเมินผลการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ และข้อมูลบุคลากร งานกฎหมายและนิติธรรม โดยให้สอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธิกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุนงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 

 

พันธกิจ

          ดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อบริหารจัดการบุคลากรให้เป็นไปตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและกรอบอัตรากำลังรวมทั้งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัย

          2.  เพื่อพัฒนาบุคลากร สายบริหาร สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการให้มีสมรรถนะตามตำแหน่ง และมีความเชี่ยวชาญตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

          3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความมั่นคงในการทำงาน มีสวัสดิการที่ดี ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีศักยภาพ

          4.  ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริการจัดการฐานข้อมูลบุคลากรและการบริหารงานบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

bottom of page