top of page

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาทักษะการเขียนของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต" รุ่นที่ 5


วันที่อบรม : 13 กันยายน 2566
เวลา : 08.30 - 16.00 น.
สถานที่ : Onsite 
ห้อง 201 (ชั้น 2) อาคาร ดร.ศิโรจน์ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 

Info-04042566.png

การอบรม "การใช้ Application ในการวางแผนการทำงาน" สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน (รุ่นที่ 2)

วันที่อบรม
 : วันที่ 4 เมษายน 2566
วลา : 13.30 - 16.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2
              (สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมตามเงื่อนไขหลักสูตร จะได้รับวุฒิบัตร)

หมายเหตุ : รับสมัครจำนวนจำกัด ** สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน **

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักวิทยบริการฯ โทร. 02 244 5223

 

Banner-20032566.jpg

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่จัดกิจกรรม :  วันที่ 20 มีนาคม 2566
เวลา : 10.00 - 11.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม (ชั้น 5) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย / ผ่านระบบ Zoom
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โทร. 02 241 7194 # 4160

Banner-28032566.png

การอบรม "การใช้ Application ในการวางแผนการทำงาน" สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน

วันที่อบรม
 : วันที่ 28 มีนาคม 2566
วลา : 13.30 - 16.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2
              (สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมตามเงื่อนไขหลักสูตร จะได้รับวุฒิบัตร)

หมายเหตุ : รับสมัครจำนวนจำกัด ** สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน **

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักวิทยบริการฯ โทร. 02 244 5223

 

Cover.png

เทคนิคการจัดทำ "คู่มือปฏิบัติงาน" สายสนับสนุน 2566(2023)

การอบรม : ผ่านระบบอบรมออนไลน์ (SDU Online Course)

** บุคลากรสามารถเข้าชมคลิปการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ไม่มีวุฒิบัตร **

metaverse design-OK.jpg

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เปิดโลกห้องเรียนเสมือน"
วันที่อบรม :  รุ่นที่ 1: 17 มกราคม 2566
                  รุ่นที่ 2: 25 มกราคม 2566

เวลา : 09.00 - 16.00 น.

สถานที่ : Onsite ณ ห้องประชุมลำพอง 2 / ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์  
หมายเหตุ: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ พบปัญหาในการลงทะเบียนอบรม
โปรดติดตต่อ คุณจิร์ยาภรณ์ ศรีบุญรอด เบอร์โ
ทรภายใน 5032 / โทร. 080-9532262
คุณธนิดา เล็กกระจ่าง โทร. 062-509-6546

Banner-อบรมการเขียน-รุ่น4.png
15122565.png

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการเขียนของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต" (รุ่น 4) 
วันที่อบรม : 18/25 ม.ค.66 และ 1/7/8 ก.พ.66
เวลา : 10.00 - 12.00 น.
สถานที่ : Onsite ณ ห้องประชุม (ชั้น 5) สำนักงานมหาวิทยาลัย 
             และ Online ผ่านระบบ 
Ms. Teams
หมายเหตุ  ** เปลี่ยนแปลงเวลาอบรม ครั้งที่ 5 **
วันที่ 8 ก.พ. 66 อบรมเวลา 13.30 - 15.30 น. 
Onsite ณ ห้องประชุม (ชั้น 5) สำนักงานมหาวิทยาลัย + Online ผ่านระบ
บ Ms.Teams

โครงการ "เตรียมความรู้ สู่การทดสอบ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ" สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

วันที่จัดกิจกรรม : วันที่ 15 ธันวาคม 2565
เวลา : 14.00 - 16.00 น.
สถานที่ : Online Ms.Teams   


 

Banner.png

โครงการ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2564
 
วันที่จัดกิจกรรม : วันที่ 15 และ 21 พฤศจิกายน 2565 
สถานที่ : Onsite ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
และ Online Zoom


** บุคลากรที่สนใจสามารถเข้าชมคลิปการอบรมย้อนหลังได้ แต่จะไม่ได้รับวุฒิบัตร **

Banner-อบรมภาษาจีน-พย65.png

โครงการอบรมภาษาจีนสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2565 "ภาษาจีนเบื้องต้น" ระดับ 1
วันที่อบรม : ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2565
เวลา : 16.00 - 17.45 น. (รวม 30 ชั่วโมง)

สถานที่ : ออนไลน์ Ms. Teams

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สุกัญญา จันทราภรณ์ (แพร) โทร. 0 2244 5340

Banner-อบรมการเขียน-รุ่น3.png

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการเขียนของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต"
(รุ่น 3) 

วันที่อบรม : วันที่ 2/9/23/29 และ 30 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 10.00 - 12.00 น.
สถานที่ : ห้อง 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ และออนไลน์ Ms.Teams


หมายเหตุ
การอบรม วันที่ 2 และ 30 พ.ย.65 : อบรม Onsite ณ ห้อง 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ฯ

การอบรม วันที่ 9, 23 และ 29 พ.ย.65 : อบรม Online ผ่านระบบ Ms.Teams

HR NEWS.png

การอบรม การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต "5 Minute with PDPA for SDU"

วันที่อบรม : ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565

สถานที่ : ผ่านระบบอบรมออนไลน์ (SDU Online Course)

 

Banner-อบรมการเขียน-รุ่น2.jpg

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการเขียนของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต"
(รุ่นที่ 2) 

วันที่อบรม : วันที่ 7/14/21/27 และ 28 กันยายน 2565
เวลา : 10.00 - 12.00 น.
สถานที่ : ห้อง 201 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ และออนไลน์ Ms.Teams** แจ้งขอเปลี่ยนแปลงเวลาอบรม (ครั้งที่ 2) **
วันพุธที่ 14 ก.ย.65 เป็นเวลา 13.00 - 15.00 น.

 

Banner-15082565.jpg

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“Writing Business Letters"
วันที่อบรม : วันที่ 15 สิงหาคม 2565
เวลา : 08.30 - 16.00 น. 

สถานที่ : Onsite ณ ห้อง 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
              ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

(สำหรับบุคลากร มสด. ทุกสายงาน โดยเป็นผู้ที่มีหน้าที่เขียนหนังสือราชการ /
จดหมายภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย)

 

Banner-05082565.jpg
Banner-อบรม-ok.png

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน"
วันที่อบรม : 5 สิงหาคม 2565
เวลา : 13.30 - 16.30 น.

สถานที่ : ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 
เงื่อนไขการรับสมัคร: เปิดรับสมัคร วันที่ 26 ก.ค. - 3 ส.ค. 2565
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิร์ยาภรณ์ ศรีบุญรอด โทร. 080-9532262  
คุณธนิดา เล็กกระจ่าง โทร. 085-9255911

 

โครงการอบรม “ภาษาจีนเบื้องต้น" ระดับ 2
วันที่อบรม : ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กันยายน 2565
เวลา : 16.00 - 17.45 น. (รวม 30 ชั่วโมง)

สถานที่ : ออนไลน์ Ms. Teams

เงื่อนไขการรับสมัคร: เคยผ่านการอบรมหลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้น ระดับ 1 หรือ มีพื้นฐานภาษาจีนเบื้องต้น

HR NEWS (1).png

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการเขียนของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต"
วันที่อบรม : วันที่ 7/12/19/26 และ 27 กรกฎาคม 2565
เวลา : 10.00 - 12.00 น.
สถานที่ : ห้อง 201 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ และออนไลน์ Ms. Teams


รับชมคลิปการอบรมฯ วันที่ 7 ก.ค.2565 ได้ที่นี่ >> 
 

HR NEWS (3).png

โครงการอบรม  “How to be good : ทำอย่างไรให้มีสุขในการทำงาน”
วันที่อบรม : 14 มิถุนายน 2565
เวลา : 09.00 - 11.30 น.
สถานที่ : ออนไลน์ผ่านระบบ Ms. Teams


** สำหรับการเข้าชมวิดีโอการอบรม (ย้อนหลัง)
จะไม่ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม **

MS Reimagine-Banner.png

โครงการพลิกโฉมการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
หัวข้อ “Education Reimagined - The Future of Learning” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันที่จัดกิจกรรม : 25 พฤษภาคม 2565
เวลา : 13.30 - 15.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ 
และออนไลน์ผ่านระบบ Ms. Teams

Banner-SDUQA.png

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2564"

วันที่อบรม : รุ่นที่ 1 : 25 พ.ค.65รุ่นที่ 2 : 26 พ.ค.65
เวลา : 08.30 - 16.30 น.
สถานที่ : ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

 

ebook trainning.png

โครงการอบรม "ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (e-Books/e-Journals)"

วันที่อบรม : 17 พฤษภาคม 2565
เวลา : 10.00 - 12.00 น.
สถานที่ : ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting


Zoom Meeting ID: 974 6462 6770 //  Passcode : sdu

Banner-28042565.jpg

กิจกรรมอบรม "การพัฒนาระบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต"

วันที่อบรม : 28 เมษายน 2565
เวลา : 08.30 - 12.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม (ชั้น 5) อาคารสำนักงาน

มหาวิทยาลัย และออนไลน์ผ่านระบบ Ms. Teams

banner-29042565.png

"โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ประจำปี 2565"

วันที่จัดงาน : 29 เมษายน 2565
เวลา : 10.00 - 12.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม (ชั้น 5) อาคารสำนักงาน
มหาวิทยาลัย และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
โทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3

Banner-register.png

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในมหาวิทยาลัย"

วันที่อบรม : 19 เมษายน 2565
เวลา : 08.30 - 16.00 น.
สถานที่ : ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams

Banner-04042565.jpg

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการของบุคลากรสายสนับสนุน
“ทำเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”


วันที่จัดกิจกรรม : 4 เมษายน 2565
เวลา : 08.30 - 12.00 น.
สถานที่ : ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams

Banner-05042565-2.png

โครงการการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่อบรม : 5 เมษายน 2565
   - อบรมทฤษฏี เวลา 09.00 - 12.00 น. 
     
(ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams)
   หรือ
   - อบรมทฤษฏี/ปฏิบัติ เวลา 09.00 - 16.00 น 
   
(ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams และ ฝึกปฏิบัติ ณ ลานหน้าฝ่ายยานพาหนะ)หมายเหตุ : สำหรับบุคลากรที่จะลงทะเบียนอบรมภาคปฏิบัติ (รอบบ่าย) ต้องไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงที่จัดโดย มหาวิทยาลัยฯ มาก่อน ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เคยผ่านการอบรมได้ที่ https://bit.ly/namelist-2562

สัมมนา-31032565.jpg

การประชุมเสวนา "แนวทางการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ"

วันที่จัดงาน : 31 มีนาคม 2565
เวลา :  08.30 - 14.30 น.
สถานที่ : ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 

 

banner-11032565.png

กิจกรรมเสวนา "ติดอาวุธทางความรู้ ใช้ IT อย่างไรให้ปลอดภัย"

วันที่จัดงาน : 11 มีนาคม 2565
เวลา : 14.00 - 15.30 น.
สถานที่ : ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 


Zoom Meeting ID: 985 7031 1116 //  Passcode : sdu
 

การอบรม-เลขานุการผู้บริหาร.png

การอบรมให้ความรู้ เรื่อง "การบริหารและจัดการงานเอกสารยุคใหม่ สำหรับเลขานุการผู้บริหาร"

วันที่อบรม : 22 มีนาคม 2565
เวลา : 14.00 - 16.00 น.
สถานที่ : ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting Application


หมายเหตุ เปิดระบบลงทะเบียนฯ วันที่ 1-15 มีนาคม 2565

banner-อบรมจรรยาบรรณ.png

โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ปีที่2)


วันที่อบรม : 18 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา : 08.30 - 12.00 น.
สถานที่ : ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams

Banner-web.png

โครงการอบรม SDU ร่วมใจ...หนุนสู้โรคภัย
ด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัยแบบองค์รวม


วันที่อบรม : 18 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา : 12.30 - 16.30 น.
สถานที่ : ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams

Banner-ATK.jpeg

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การตรวจ ATK เรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนก็ทำได้"


วันที่อบรม : รุ่นที่ 1 วันที่ 11 ก.พ. 65
                 รุ่นที่ 2 วันที่ 18 ก.พ. 65
                 รุ่นที่ 3 วันที่ 25 ก.พ. 65
เวลา : 09.00 - 12.00 น.
สถานที่ : ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
             ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

หมายเหตุ 

  1. ผู้เข้าอบรมนำเอกสาร/หลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่า ไม่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนวันอบรม ผลการตรวจโดยวิธี ATK มาแสดง ณ จุดลงทะเบียนอบรม

  2. ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมชุดตรวจ Covid-19 Ag Test Kit (ATK) มาในวันที่อบรม

backdrop-Ok.png

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สู่ความเป็นผู้บริหารมีศักยภาพสูง
(พบส.) รุ่นที่ 1


ระหว่างวันที่ : 17-23 มกราคม 2565
สถานที่ : ห้องอบรม 202
              อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
ภาพข่าวกิจกรรมการอบรม
                

cover2.jpeg

การอบรม "หลักการร่างหนังสือ
ภายนอกอย่างมืออาชีพ"


ระหว่างวันที่ : 5 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2565
สถานที่ : ผ่านระบบอบรมออนไลน์ (SDU Online Course)

hrsdu-3 (2).jpg

การอบรม "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ"


วันที่ : 19 มกราคม 2565
เวลา : 14.30 - 16.00 น.
สถานที่ : ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams

bottom of page