ระบบสำรองที่นั่งการอบรม
Banner-อบรมภาษาจีนเบื้องต้น.jpg

โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น (ระดับ 1)
วันที่ : 19 ตุลาคม - 23 ธันวาคม 2564
เวลา : 16:30 - 18:00 น.
สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams)

 

11.png

หลักสูตร ReSkills การจัดการความรู้ 2021: เทคนิคการจัดการความรู้ สู่การพัฒนางานและองค์กร
วันที่ : 4 ตุลาคม 2564
เวลา : 13:00 - 16:30 น.
สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams)

Teams code: vp9rlyf

10.png

หลักสูตร Hybrid Teaching
วันที่ : 28 กันยายน 2564
เวลา : 09.00 – 12.00 น.
09:00 พิธีเปิด โดย อธิการบดี มสด.
09:15   บรรยาย Hybrid Teaching

สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

Meeting ID: 959 1416 1371
Passcode: sdu

Banner-18092564.jpg

การบรรยายพิเศษ การบริหารงานภาครัฐ
ภายใต้การจัดการระบบข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

วันที่ : 18 กันยายน 2564
เวลา : 13.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

 

หลักสูตร Instructional Design and Assessment for Online Learning (V.2)
วันที่ : 8 ตุลาคม 2564
เวลา : 09.00 – 12.00 น.
สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)
เปิดรับลงทะเบียน 15 - 30 กันยายน 2564

**รายละเอียดเพิ่มเติม**
   
โทร. 080-953-2262 (คุณจิร์ยาภรณ์)
   โทร. 
085-925-5911 (คุณธนิดา)

หลักสูตร พื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Cyber Security)
วันที่ : 10 กันยายน 2564
เวลา : 13.30 – 16.00 น.
สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์ (Ms.Teams)

หลักสูตร พัฒนาทักษะเลขานุการ (Upskill) “เลขาฯ ร่วมสมัย”
วันที่ : 26 สิงหาคม 2564
เวลา : 10.00 – 15.00 น.
สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์ (Ms.Teams)

หลักสูตร การตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนการทำงาน
วันที่ : 25 สิงหาคม 2564
เวลา : 09.00 – 12.00 น.
สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์ (Ms.Teams)

หลักสูตร การบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่ : 24 สิงหาคม 2564
เวลา : 09.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์
             (Zoom Meeting Application)

Meeting ID: 951 5934 4270  // Passcode: sdu

หลักสูตร Instructional Design and Assessment for Online Learning
วันที่ : 23 สิงหาคม 2564
เวลา : 09.00 – 12.00 น.
สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting Application)
เปิดรับลงทะเบียน 5 - 18 สิงหาคม 2564
**รายละเอียดเพิ่มเติม**
โทร. 080-953-2262 (คุณจิร์ยาภรณ์) /085-925-5911 (คุณธนิดา)

หลักสูตร UpSkill Office365 ​for SDU Online Learning Platform
วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564
เวลา : 09.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์ (Ms.Teams)

หลักสูตร Self - reflection
วันที่ : 4 สิงหาคม 2564
เวลา : 13.30 – 16.30 น.
สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting Application)
**รายละเอียดเพิ่มเติม**
โทร. 080-953-2262 (คุณจิร์ยาภรณ์) /085-925-5911 (คุณธนิดา)

รายละเอียด

หลักสูตร Retraining on WBSC New Version
วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564
เวลา : 13.30 – 15.30 น.
สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting Application)
**รายละเอียดเพิ่มเติม**
โทร. 080-953-2262 (คุณจิร์ยาภรณ์) /085-925-5911 (คุณธนิดา)

หลักสูตร Design Thinking เพื่อออกแบบกระบวนการเรียนรู้
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2564
เวลา : 09.30 – 12.00 น.
สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting Application)
**รายละเอียดเพิ่มเติม**
โทร. 080-953-2262 (คุณจิร์ยาภรณ์) /085-925-5911 (คุณธนิดา)

รายละเอียด

หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
(Outcome Based Education : OBE)

วันที่ : (รุ่นที่ 1) 10-11 มิถุนายน 2564
         (รุ่นที่ 2) 21-22 มิถุนายน 2564

เวลา : 09.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting Application)
**รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 080-953-2262 (คุณจิร์ยาภรณ์) **

การปฐมนิเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย (ออนไลน์)
ระยะเวลา : 1-31 สิงหาคม 2564
สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์
http://onlinecourse.dusit.ac.th

บรรยายพิเศษ หัวข้อ "หลักธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน"
วันที่ : 5 เมษายน 2564
เวลา : 09.00 – 12.00 น.
สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์ (Ms.Teams)
(Team Code: oqxun8n)

หลักสูตร Microsoft Teams ฟีเจอร์ใหม่ กับการสอนยุคดิจิทัล"
วันที่ : 17 มีนาคม 2564
เวลา : 09.00 – 16.30 น.
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11204
(ชั้น 2) อาคาร 11 และผ่านระบบออนไลน์ (Ms.Teams)
(Team Code: 2vhb2a5)

หลักสูตร Technology Based Learning iPhone/iPad "การจดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพด้วย NOTE"
วันที่ : 31 มีนาคม 2564
เวลา : 13.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11204
(ชั้น 2) อาคาร 11
**รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 5220, 5226 (คุณน้ำ) **

หลักสูตร การสร้างรายงานสารสนเทศ ด้วย Google Data Studio"
(อบรมออนไลน์ผ่าน Ms. Teams)
วันที่ 5 มีนาคม 2564
เวลา 9.00 – 12.00 น.
(Team Code: ss7gclf)

หลักสูตร การใช้ Google Tools สนับสนุนการทำงานในยุคดิจิทัล"
(อบรมออนไลน์ผ่าน Ms. Teams)
รุ่นที่ 1 (11 กุมภาพันธ์ 2564 / 9.00-12.00)
บุคลากรสายสนับสนุน (Team Code: jredl33)
รุ่นที่ 2 (18 กุมภาพันธ์ 2564 / 9.00-12.00)
บุคลากรสายวิชาการ (Team Code: t3lbapl)

Banner-info.jpg

หลักสูตร Infographic Online สำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต"
(อบรมออนไลน์ / บันทึกเทป)
กลุ่มที่ 1 วันที่ 30 ม.ค.-17 ก.พ.64
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
กลุ่มที่ 2 วันที่ 18 ก.พ. - 7 มี.ค.64
บุคลากรสายวิชาการ หรือ สายสนับสนุน 

Banner2.png

หลักสูตร การอบรม พัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ออนไลน์
(อบรมออนไลน์ SDU Online Course)
(ระยะเวลาอบรม วันที่ 15 – 31 ธันวาคม 2563)