เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

แบบฟอร์มใบลาต่าง ๆ (จะยกเลิกใช้ 15/10/2562) 
  • แบบฟอร์มใบลาป่วย  ลากิจส่วนตัว  ลาคลอดบุตร (สำหรับบุคลากรทั่วไป) WORD / PDF (E-Form)
  • แบบฟอร์มใบลาป่วย  ลากิจส่วนตัว  ลาคลอดบุตร (สำหรับผู้บริหาร) WORD PDF (E-Form)
  • แบบฟอร์มใบลาป่วย  ลากิจส่วนตัว (กรณีไปต่างประเทศ) WORD / PDF 
  • แบบฟอร์มใบลาพักผ่อนประจำปี (สำหรับบุคลากรทั่วไป) WORD / PDF (E-Form)
  • แบบฟอร์มใบลาพักผ่อนประจำปี  (สำหรับผู้บริหาร) WORD PDF
  • แบบฟอร์มใบลาพักผ่อนประจำปี (กรณีไปต่างประเทศ) WORD / PDF
  • แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท WORD PDF 
  • แบบฟอร์มใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย WORD PDF 
  • แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา WORD PDF 
 
แบบฟอร์มใบลาออก 
  • WORD / PDF
  • (แนวปฏิบัติการลาออก)
เอกสารประกอบโครงการ "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ"
 
แบบฟอร์มอื่น ๆ
  • (N)ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ WORD/ PDF
  • (N)ใบลาออกจากสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ PDF
  • (N)แบบฟอร์มขอใบรับรองเงินเดือนและรับรองการปฏิบัติงาน สำหรับบุคคลภายนอกที่เคยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้บุคลากรปัจจุบันให้ดำเนินการผ่านระบบ e-Office เท่านั้นโดยไม่ต้องแนบแบบฟอร์มนี้) WORD / PDF
  • (N)แบบฟอร์มส่งมอบงาน WORD PDF
  • (N)แบบฟอร์ม สรจ 3 หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ
  • (N)แบบคำขอเบิกเงินสงเคราะห์กรณี ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เสียชีวิต PDF
  • แบบฟอร์มการวิเคราะห์ภาระงาน
เอกสารอื่น ๆ
แนวปฏิบัติ
  • แนวปฏิบัติการรับเอกสารคู่ฉบับสัญญาจ้างของบุคลากร PDF
 
แผนพัฒนาบุคลากร
 
สมรรถนะของบุคลากร / แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 

© 2013 Human Resources Division, Office of the University

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now