แบบฟอร์มอื่น ๆ

  • แบบฟอร์มขอใบรับรองเงินเดือนและรับรองการปฏิบัติงาน สำหรับบุคคลภายนอกที่เคยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (บุคลากรปัจจุบันให้ดำเนินการผ่านระบบ e-Office เท่านั้นโดยไม่ต้องแนบแบบฟอร์มนี้WORD / PDF
  • แบบฟอร์มส่งมอบงาน WORD PDF
  • แบบฟอร์มการวิเคราะห์ภาระงาน
  • แบบฟอร์มบัญชีลงนามมาปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน Excel
เอกสารอื่น ๆ
แนวปฏิบัติ
  • แนวปฏิบัติการรับเอกสารคู่ฉบับสัญญาจ้างของบุคลากร PDF
สมรรถนะของบุคลากร / แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

© 2013 Human Resources Division, Office of the University

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now