top of page
ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แบบฟอร์มใบสมัครงาน
 
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว
  • แบบคำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (card 01) WORD / PDF
  • แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย (card 02) WORD / PDF
  • แบบคำขอมีบัตรประจำตัวอาจารย์พิเศษ (card 03) WORD / PDF
  • แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (RFID Card) Online  คลิกที่นี่
bottom of page