top of page
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ / ปฏิบัติงาน
  • NEW! แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (2564) word / pdf
  • NEW! แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (2564)  word / pdf
  • NEW! แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับลูกจ้างประจำ (2564)  word / pdf

bottom of page