top of page
ความก้าวหน้าของสายวิชาการ (ครูผู้ช่วย / ครู)

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

  • ระเบียบ/ข้อบังคับ ว่าด้วยการเข้าสู่ตำแหน่ง

  • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

  • วิธีการเข้าสู่ตำแหน่ง

    • ขั้นตอน

    • เอกสาร/แบบฟอร์ม

  • บัญชีอัตราค่าตอบแทน

การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเพื่อให้ดำรงตำแหน่งครู

กรอบอัตราเงินเดือน

bottom of page