การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้ บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564

 • แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มี จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

 • เป็นนโยบายหรือแผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ผู้บริหารสูงสุด ที่กําหนดในนามของหน่วยงาน

เอกสารหลักฐาน

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2564

 • แสดงการดําเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนกําลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น

 • เป็นการดําเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เอกสารหลักฐาน

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับใน หน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย

 • การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 • การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

 • การพัฒนาบุคลากร

 • การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

 • การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

เอกสารหลักฐาน

O28 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี

 • เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563

 • แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • มีข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการ ดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

เอกสารหลักฐาน

© 2013 Human Resources Division, Office of the University

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now