top of page
การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุน ปี 2567

ประกาศเกี่ยวกับการจัดสอบ

 • แนวปฏิบัติการเตรียมตัวเพื่อทดสอบความรู้ ทักษะและเจตคติ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนฯ พ.ศ.2567

 • ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบความรู้ ทักษะและเจตคติ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนฯ พ.ศ.2567

 • ประกาศฯ รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ผู้ครบสัญญาจ้าง พ.ศ.2567

เนื้อหาการทดสอบความรู้ การทดสอบทักษะ และการทดสอบเจตคติ สำหรับปี 2567

 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2564

 • ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิ๋ว แต่ แจ๋ว (ฉบับทบทวน) พ.ศ.2566 - 2567 (SDU Directions: SMALL but SMART (Revised version) 2023 - 2024)

 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

 • ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2561

 • ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561

 • ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2562

 • ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง วันและเวลาทำงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559

 • ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง วันและเวลาทำงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

 • ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2565

 • ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2566

 • ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2566

เอกสาร/แบบฟอร์มประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างฯ

 • แนวทางปฏิบัติ การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารที่ไม่มีวาระ และ สายสนับสนุน      คลิกที่นี่

 • เอกสารหมายเลข 1 รายละเอียดประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างฯ              คลิกที่นี่

 • เอกสารหมายเลข 2 แบบประเมินการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปดำรงตำแหน่งสายบริหาร       คลิกที่นี่

 • เอกสารหมายเลข 3 แบบรับรองผลงานและเอกสารสำหรับการต่อสัญญาจ้างฯ    คลิกที่นี่

2566

แบบแสดงเจตจำนงในการเข้ารับการการทดสอบ สำหรับ 2566 คลิกที่นี่

เนื้อหาการทดสอบความรู้ การทดสอบทักษะ และการทดสอบเจตคติ สำหรับ 2566 (ไฟล์รวม คลิกที่นี่​)

 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2564

 • ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ.2563 - 2567 (SDU Direction SMALL but SMART)

 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

 • ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2561

 • ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561

 • ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2562

 • ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง วันและเวลาทำงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559

 • ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง วันและเวลาทำงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

 • ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

 • ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2566

 • ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2566

2565

 

เนื้อหาการทดสอบความรู้ การทดสอบทักษะ และการทดสอบเจตคติ สำหรับ 2565 (ไฟล์รวม คลิกที่นี่)

แบบแสดงเจตจำนงในการเข้ารับการการทดสอบ สำหรับ 2565 คลิกที่นี่

ผลการทดสอบความรู้ ทักษะ และเจตคติ สายสนับสนุน สำหรับ 2565 - 2566

bottom of page