top of page

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561

(รอบ 12 เดือน)

ตัวบ่งชี้ 31 : สนม.4-ฺB1.1 ร้อยละ 50 ของอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะ ในสาขาวิชาชีพ ไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมงต่อปี

หลักฐานอ้างอิง

ตัวบ่งชี้ 32 : สนม.4-ฺB1.2 ร้อยละ 60 ของอาจารย์ประจำมีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเท่ากับ หรือเทียบเท่า 600 คะแนน (TOEIC)

หลักฐานอ้างอิง

ตัวบ่งชี้ 33 : สนม.4-ฺB2.1 อาจารย์ประจำ ร้อยละ 40 ของอาจารย์ประจำทั้งหมดมีบทความวิชาการ หรือ ผลงานทางวิชาการ

หลักฐานอ้างอิง

ตัวบ่งชี้ 34 : สนม.4-ฺB2.2 อาจารย์ประจำดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 ของอาจารย์ประจำทั้งหมด

หลักฐานอ้างอิง

ตัวบ่งชี้ 35 : สนม.4-ฺB2.3 ร้อยละ 35 ของอาจารย์ประจำทั้งหมดมีคุณวุฒิปริญญาเอก

หลักฐานอ้างอิง

ตัวบ่งชี้ 36 : สนม.4-ฺB3.1 ร้อยละ 50 ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาชีพไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมงต่อปี

หลักฐานอ้างอิง

ตัวบ่งชี้ 38 : สนม.4-ฺB5.3 ทุกหน่วยงานมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80

หลักฐานอ้างอิง

bottom of page