หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศ ก.พ.อ.

 1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563

 2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2)

 3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562

 4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

 5. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560    

 6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561     

 7. ความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานการตีพิมพ์เผยแพร่

 8. หนังสือ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

 

ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต​

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561

 2. ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องกระบวนการละขั้นตอนการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2562

 3. ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน  พ.ศ. 2562​

​เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

 1. รูปแบบการเขียน ตำรา word / pdf  หนังสือ word / pdf 

 2. รูปแบบการเขียน เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน word / pdf 

 3. รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย

 4. ฐานข้อมูลรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 5. เอกสารประกอบการประชุมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2564

 6. เอกสารประกอบการนำเสนอ (Powerpoint) การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการพ.ศ. 2564

แนวปฏิบัติการขอรับข้อมูลประวัติส่วนบุคคลเพื่อใช้ประกอบการยื่นพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับสายวิชาการ (ปรับปรุง พ.ศ. 2561)

คลิกที่นี่

บัญชีเงินเดือน คลิกที่นี่

การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 1. กระบวนการและขั้นตอนการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 2. แบบฟอร์ม มสด.กต.1 บันทึกขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 3. แบบฟอร์ม มสด.กต.2 แบบฟอร์มการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมเอกสารและหลักฐาน

 4. แบบฟอร์ม มสด.กต.3 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อขอดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 5. แบบฟอร์ม มสด.กต.4 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อขอดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์    

 6. แบบฟอร์ม มสด.กต.5 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อขอดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

 7. แบบฟอร์ม มสด.กต.6 หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

 8. แบบฟอร์ม มสด.กต.7 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน

การประเมินผลการสอนล่วงหน้า

 1. กระบวนการประเมินผลการสอน (ก่อนเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ)

 2. แบบฟอร์ม มสด.กต.14 บันทึกขอรับการประเมินผลการสอนก่อนเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

 3. คะแนนที่ได้จากระบบการประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา (e-Assessment) คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ

  ระบบ e-Assessment        

ระบบการประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

ขั้นตอนการใช้งานระบบ

  ระบบ e-Profile                  

ระบบตรวจสอบประวัติและติดตามการยื่นขอกำหนดตำแหน่งรายบุคคล ผ่านระบบบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนการใช้งานระบบ

  ติดต่องานกำหนดตำแหน่ง 

0 2244 5046

0 2244 5047

© 2013 Human Resources Division, Office of the University

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now