การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

ประจำปี พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025

  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นนโยบายหรือทิศทางของหน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ1นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นนโยบายหรือทิศทางของหน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ

เอกสารหลักฐาน O25.1​

(ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

เอกสารหลักฐาน O25.2

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9(29)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561

027

  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่หน่วยงานจัดทำขึ้น ในด้านต่างๆ อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ กำลังใจ

เอกสารหลักฐาน O27.1

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดสุิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2558

เอกสารหลักฐาน O27.2

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

เอกสารหลักฐาน O27.3

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทสายบริการ พ.ศ.2561

เอกสารหลักฐาน O27.4

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

เอกสารหลักฐาน O27.5

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2562

เอกสารหลักฐาน O27.6

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

เอกสารหลักฐาน O27.7

คู่มือกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เอกสารหลักฐาน O27.8

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับสมัครบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560

026

  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้อง เป็นการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนกำลังคน การเตรียมอัตรากำลังทดแทน เพื่อรองรับการเกษียณอายุราชการ การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน    การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น

เอกสารหลักฐาน O26.1

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ประจำปี 2561

เอกสารหลักฐาน O26.2

สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร (สายสนับสนุน)

เอกสารหลักฐาน O26.3

การคัดเลือกและการสอบแข่งขันเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)

เอกสารหลักฐาน O26.4

การประเมินผลการปฏิบัติราชการและปฏิบัติงาน

เอกสารหลักฐาน O26.5

(ร่าง) แผนอัตรากำลังสายผู้สอน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565)

เอกสารหลักฐาน O26.6

แผนอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยและจำนวนผู้ปฏิบัติงาน สายสนับสนุน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)

เอกสารหลักฐาน O26.7

การประเมินค่างานและจัดทำกรอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

เอกสารหลักฐาน O26.8

การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

028

  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี จะต้องมีสรุป การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือนและจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา

เอกสารหลักฐาน O28.1

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013 Human Resources Division, Office of the University

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now